januari 2008 — Pagina 2 van 2 — Creative Commons Nederland

Creative Commons in de praktijk: (‘Roel op de Haagse trams’)

Paul Keller, 13 januari, 2008

Marco Raaphoorst heeft op zijn blog over een mooi verhaal over de fotos van een Haagse fotograaf opeens op de meest uiteenlopende plekken gebruikt worden sindsdien hij op zijn flickr account een van de Creative Commons licenties gebruikt:

Tram 11

Roel ken ik via Flickr. Omdat hij zulke mooie foto’s van Den Haag maakt. Noem hem een amateur, hoewel dat woord nauwelijks meer waarde heeft op internet.

Roel wordt steeds vaker benaderd door opdrachtgevers, architectenbureaus bijvoorbeeld. Een vergroting van een van zijn foto’s werd op Haagse trams geplakt (zie bovenstaande foto). Roel vertelde mij dat ineens mensen hem begonnen te benaderen nadat hij Creative Commons licenties voor zijn foto’s ging gebruiken. Een voorbeeld dus dat je dankzij Creative Commons en onder duidelijke vriendelijke voorwaarden je foto’s kunt delen met anderen en er tegelijkertijd ook nog wat aan kunt verdienen.

No Comments »

Onderzoek naar CC licenties voor het hooger onderwijs

Paul Keller,

surf direct logoOnderzoek- en onderwijsmateriaal dat met publieke middelen gefinancierd is dient zoveel mogelijk vrij toegankelijk te zijn. SURFfoundation is van mening dat er maximale toegang tot wetenschappelijke data, werken, ruw onderzoeksmateriaal en leermiddelen verschaft moet worden zonder dat de kwaliteit hiervan of de academische vrijheid in gedrang komt.

Hergebruik van onderwijs- en onderzoeksmateriaal in al zijn vormen staat hoog op de agenda van de Nederlandse onderwijsinstellingen. De SURFfoundation heeft daar in de afgelopen jaren verschillende instrumenten voor ontwikkeld in samenwerking met het hoger onderwijs: institutional repositories binnen DARE, LOREnet, de HBO-Kennisbank, SURFshare. Allen bedoeld voor het uitwisselen van onder andere leermiddelen, onderzoeksdata en wetenschappelijke publicaties binnen en buiten de eigen instelling.

Naast deze rechtstreekse ‘tools’ wordt door SURF ook gewerkt aan flankerend beleid; aan een ‘enabling environment’. In het kader van de SURFdirect (de digitale rechten expertise community van SURF) wordt nagedacht over de vraag hoe de uitgangspunten en voorwaarden waaronder onderzoeks- en onderwijsmateriaal via deze instrumenten uitgewisseld worden het beste in juridisch geformuleerd kunnen worden en hoe deze gebruiksvoorwaarden aan potentiele gebruikers duidelijk gemaakt kunnen worden.

Onlangs heeft Creative Commons Nederland met SURFdirect contact gelegd om te onderzoeken of een van de Creative Commons licentie hiervoor geschikt zou zijn. SURFdirect en Creative Commons Nederland zijn een project gestart om te zien of we voor de gehele hoger onderwijs- en onderzoekssector een eenduidige aanbeveling kunnen geven over een te gebruiken licentie. Omdat er altijd uitzonderingsgevallen zullen zijn, richten we ons volgens de “80-20 regel” op overgrote meerderheid van de gevallen.

Alvorens te kunnen bekijken of een van de Creative Commons licenties geschikt is of dat er een alternatief ontwikkeld moet worden, willen we beter zicht krijgen op de wensen en eisen van onderwijsmakers en onderzoekers en van de gebruikers. Daarvoor hebben wij de medewerking van mensen uit het veld nodig. Wij willen graag van onderwijsmakers en onderzoekers weten op welke manieren zij onderwijs- dan wel onderzoeksmateriaal beschikbaar stellen of wilen stellen en welke vormen van hergebruik van materiaal van derden zou gewensd worden. Het betreft niet alleen wetenschappelijke publicaties maar ook leermateriaal in al haar verschijningsvormen, wetenschappelijke data en ruw onderzoeksmateriaal.

Hiervoor hebben wij een simple vragenlijst ontwikkelt, deze is verkrijgbaar door een email naar info@creativecommons.nl te sturen. Deadline voor het retourneren van de vragenlijsten is de woensdag 23 januari.

No Comments »

Doorbraakproject 2008 Holland Open

Martijn Arnoldus, 9 januari, 2008

HollandOpen en Creative Commons Nederland gaan tijdens een gezamenlijke borrel 2008 op zoek gaan naar het doorbraakproject van 2008. En natuurlijk willen we weten hoe het de doorbraakprojecten van 2007 is vergaan: Simuze, Socard, Bricolabs en Help-IM. Taal: Nederlands of Engels.

Door omstandigheden is de borrel die voor vrijdag 11 januari gepland stond verplaatst naar 19 februari. De precieze tijd en locatie plaatsen we zodra die bekend zijn geworden.  Info kun je ook aanvragen via e-mail: info@hollandopen.nl.

Zelf een doorbraakproject indienen?

HollandOpen en Creative Commons zijn op zoek naar het Doorbraakproject van 2008. Heb jij een fantastisch idee, werk je aan een veelbelovend project, of maakt een bestaand project een spectaculaire ommezwaai en groei door: meld je dan aan om op onze gezamenlijke borrel op 19 februari in drie, maximaal 4 minuten je verhaal te doen.

Holland Open organiseert in samenwerking met Creative Commons Nederland voor de tweede keer de verkiezing van het doorbraakproject van het jaar. Vanzelfsprekend moet het project een duidelijke relatie hebben met Open content, Open standaarden of Open Source Software. Tijdens de borrel nomineert het publiek uit alle presentaties drie projecten. Aan deze nominatie is een prijs 200 euro verbonden en de projecten krijgen ook op de HollandOpen Software Conference een slot als spreker aangeboden.

Meld je aan door een mail te sturen naar info(at)hollandopen.nl. Hou je daarbij aan de volgende spelregels: 1. Geef ons je volledige naam, bereikbaarheidsgegevens en adres. 2. Naam van het project, eventuele website en dergelijke. 3. Geef aan wat het doel en opzet is van het project. 4. Welke relatie heeft het met open source software, open content en open standaarden. 5. Welk “product” wordt er opgeleverd. 6. Waarom 2008 het jaar van de grote doorbraak wordt

Tijdens de borrel mag het publiek worden beïnvloed door het uitdelen van maximaal één A4tje met informatie over het project. De organisatoren van HollandOpen en Creative Commons Nederland gaan uit van maximaal 12 presentaties en zullen bij meer aanmeldingen een voorselectie doen op basis van originaliteit en de ingeschatte kans op realisatie van de ambities in 2008.

No Comments »

Beleidsbrief Auteursrecht

Paul Keller, 3 januari, 2008

Net voor de kerst, op 20 december hebben de Ministers Hirsch Ballin (Justitie), van der Hoeven (EZ) en Plasterk (OCW) een beleidsbrief over het auteursrecht naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij hun plannen op het gebied van auteursrecht toelichten.

In deze brief wordt op drie plekken op de rol van Creative Commons binnen het auteursrecht ingegaan (een keer in de brief zelf en twee keer in de bijlagen). Zo schrijven de ministers in het hoofdstuk ‘Invloed van Innovaties op het auteursrechtelijke systeem’:

… Uit de cases blijkt dat waar voorheen de gebruiker vaak voor het benutten van beschermd materiaal betaalde aan een tussenpersoon, hetzij een commerciële exploitant hetzij een collectieve beheersorganisatie, er tegenwoordig diverse bedrijfsmodellen naast elkaar kunnen bestaan. Daarbij kunnen de auteursrechtvergoedingen ook rechtsreeks tussen de rechthebbende en de gebruiker of afnemer verrekend worden of vindt er in het geheel geen betaling van auteursrechtvergoedingen plaats. Deze bedrijfsmodellen bevorderen cultuele diversiteit, geven keuzevrijheid aan auteurs en duidelijke bevoegdheden voor de gebruiker met een daarop afgestemde betaling. Deze modellen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op licentieverlening door middel van een Creative Commons-licentie of op de toepassing van vormen van DRM. Het bestaan van verschillende bedrijfsmodellen kan veel voordelen bieden, zoals meer keuzevrijheid en bevordering van de concurrentie. Auteursrechthebbenden hebben mede de keuze voor een bedrijfsmodel waarbij het beheer van het auteursrecht niet in handen is van een collectieve beheersorganisatie. Dit zal gevolgen kunnen hebben voor de monopoliepositie van collectieve beheersorganisaties op het terrein van auteursrechtelijke vergoedingen en tot effect kunnen hebben dat de flexibiliteit en de prikkel om te innoveren binnen het auteursrechtelijk domein toeneemt. (pagina 13)

Verder wordt er in de bijlage 1 (‘Ontwikkelingen auteursrecht en naburige rechten 2004 – 2007) nog eens in meer detail op de in augustus 2007 gestarte pilot van Creative Commons Nederland en Buma/Stemra ingegaan:

…ten slotte is een pilotproject gestart dat onder specifieke voorwaarden de mogelijkheid biedt om muziekwerken beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-licentie, zonder dat daarvoor een vergoeding betaald hoeft te worden. Doel van de innovatieve samenwerking tussen Buma/Stemra en het door OCW gesubsidieerde Creative Commons Nederland is een interessante combinatie van de voordelen van collectief beheer en de individuele vrijheid om nationaal en internationaal aandacht te vragen voor het eigen werk te bieden. De toepassing van Creative Commons licenties heeft een positieve invloed op content die in het publieke domein beschikbaar is. Zij bevordert culturele diversiteit en innovatie en geeft rechthebbenden een mogelijkheid om op een andere wijze invloed te hebben op de voorwaarden waaronder zij hun werk beschikbaar stellen aan derden.

Ten slotte wordt in bijlage 2 van de brief nog eens de positive impact van open access publishing en de rol van de Creative Commons licenties daarin benadrukt:

… De nieuwe mogelijkheden voor de toegang en verspreiding van wetenschappelijke publicaties die internet biedt, hebben geleid tot veranderende financiële relaties tussen uitgevers, auteursrechthebbenden en gebruikers. Waar voorheen de lezer betaalde voor toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, ontstaan er nu andere bedrijfsmodellen, zoals het open access model, waarin de auteur betaalt voor online publicatie van zijn werk. Hierdoor heeft de lezer volledige en kosteloze toegang tot wetenschappelijke publicaties. Open access tijdschriften, zoals Springer Open Choice en de Public Library of Science, gebruiken één van de Creative Commons licenties. Dit zijn licenties van de auteursrechthebbende aan gebruikers van zijn werk om onder bepaalde voorwaarden de publicatie vrijelijk te kopiëren, te verspreiden en openbaar te maken. Deze ‘licenties op maat’ geven enerzijds de ruimte voor auteursrechthebbenden om hun werk te beschermen en bieden anderzijds duidelijke bevoegdheden voor de gebruikers. …

No Comments »


previous page